ഊര്‍ജ്ജോത്പാദനത്തില്‍ നൂതന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി അഞ്ജു
Photos of ICM 2016 Day 1 & Day 2 Morning
Photos of ICM 2016 Day 2 and 3
Erudite Lecture 2017: Day 1
Erudite Lecture 2017: Day 2, Session 2
Erudite Lecture 2017: Day 2, Session 3
Erudite Lecture 2017: Day 3, Session 4
Erudite Lecture 2017:Day 3, Session 5
Motivating talk by the Founder Director Prof. Sabu Thomas | SCMS MBA 2018-2020 Course Inauguration